loader image

Technik elektronik

TECHNIK ELEKTRONIK

 

Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Dodatkowy język: Język hiszpański/Język niemiecki/Język rosyjski
Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty rozszerzone

matematyka, fizyka

Zdobywane kwalifikacje

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Informacje o zawodzie

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie potrafił:

 • uruchamiać, nadzorować i obsługiwać sprzęt elektroniczny i komputerowy,
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisów urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • projektować i montować układy analogowe, cyfrowe, obwody drukowane i sieci komputerowe,
 • programować w języku maszynowym procesora,
 • mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki,
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych, i wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzić konserwacje,
 • posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz sprzętu elektronicznego i sieciowego,
 • analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych,
 • użytkowania urządzeń elektronicznych,
 • naprawy urządzeń elektronicznych.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży elektronicznej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektronik. Związane to jest ze stałym rozwojem technologicznym w branży elektronicznej i informatycznej oraz coraz większym zapotrzebowaniem w wielu branżach.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania wielu pracodawców m.in.: z przemysłu precyzyjnego, zakładów produkcyjnych, kolejowych czy firm instalacyjnych skłonnych już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie elektronik.

Patronat

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu