loader image

Technik elektronik

TECHNIK ELEKTRONIK

 

Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Dodatkowy język: Język niemiecki

Przedmioty punktowane: Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka


Testy poziomujące z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich uczniów klas pierwszych odbędą się na spotkaniach z wychowawcami.

 

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zdobywane kwalifikacje

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Informacje o zawodzie

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie potrafił:

 • uruchamiać, nadzorować i obsługiwać sprzęt elektroniczny i komputerowy,
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisów urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • projektować i montować układy analogowe, cyfrowe, obwody drukowane i sieci komputerowe,
 • programować w języku maszynowym procesora,
 • mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki,
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych, i wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzić konserwacje,
 • posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz sprzętu elektronicznego i sieciowego,
 • analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych,
 • użytkowania urządzeń elektronicznych,
 • naprawy urządzeń elektronicznych.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży elektronicznej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektronik. Związane to jest ze stałym rozwojem technologicznym w branży elektronicznej i informatycznej oraz coraz większym zapotrzebowaniem w wielu branżach.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania wielu pracodawców m.in.: z przemysłu precyzyjnego, zakładów produkcyjnych, kolejowych czy firm instalacyjnych skłonnych już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie elektronik.

Patronat

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content