Historia

21 września 1946 r.
Założenie szkoły w Kutnie, powstaje Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, uruchomiono dwie klasy pierwsze 3-letniego gimnazjum, szkoła podlega Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego w Łodzi.
1 września 1948 r.
Gimnazjum Mechaniczne przekształcono w 3-letnie Liceum Mechaniczne I stopnia, zmiana nazwy na Państwowe Liceum Mechaniczne.
18 września 1949 r.
Wręczenie pierwszego sztandaru szkoły z napisem PLM Kutno
27 czerwca 1949 r.
Szkołę kończą pierwsi absolwenci z tytułem rzemieślnika. Łącznie w latach 1949-1951 szkołę ukończyło 166 absolwentów 3-letniego gimnazjum, a później Liceum Mechanicznego.
1 września 1951 r.
Zmiana nazwy szkoły na Technikum Mechaniczno-Odlewnicze. Utworzono klasy 4-letniego technikum o kierunkach: mechaniczny, spawalniczy i odlewniczy.
27 maja 1952 r.
Pierwsza matura. Przez 8 lat istnienia szkoły w Kutnie ukończyło ją 162 absolwentów z tytułem technik mechanik.
1 września 1952 r.
Przejęcie szkoły przez Ministerstwo Kolei, uruchomienie pierwszych specjalności kolejowych (od 01.09.1953 r.).
1 września 1954 r.
Przeniesienie szkoły do Poznania, do gmachu przy ul. Fredry 13. Zmiana nazwy szkoły na Technikum Kolejowe. W szkole uczy się 439 uczniów w 12 oddziałach.
6 października 1954 r.
Utworzono wydział dla pracujących, który istniał do 1981 r. Ukończyło go 904 absolwentów
13 września 1959 r.
Wręczenie drugiego sztandaru szkoły z logo szkoły i napisem Technikum Kolejowe M.K.
1 września 1957 r.
Podporządkowanie szkoły Ministerstwu Komunikacji, szkoła prowadzi tylko specjalności kolejowe 4 i 5-letniego technikum.
27 stycznia 1976 r.
Szkoła otrzymuje Odznakę Honorową miasta Poznania, a dwa lata później (22.03.1978) Medal Komisji Edukacji Narodowej
8 października 1980 r.
Zebranie założycielskie NSZZ "Solidarność", w szkole zawieszone zostają krzyże, po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) szkoła zostaje zmilitaryzowana.
23 lutego 1985 r.
Nadanie szkole imienia Hipolita Cegielskiego. I zjazd absolwentów. Szkole przyznano odznakę "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".
1 września 1988 r.
Organem prowadzącym szkołę zostaje Dyrekcja Generalna PKP.
30 listopada 1989 r.
Powstaje Klub szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, zrzeszający obecnie 10 szkół z całej Polski.
1 września 1992 r.
Do szkoły włączone zostaje Medyczne Studium Zawodowe PKP, mieszczące się przy ul. Czajczej 14. Ostatni rocznik kończy naukę 24.06.1993 r.
6 maja 1992 r.
Przeniesienie internatu z IV i V piętra budynku szkoły do budynku przy ul Czajczej 14.
1 września 1993 r.
Organem prowadzącym szkołę zostaje Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
15 września 1994 r.
Otwarcie szkolnej sali gimnastycznej przy ul. Czajczej 14.
5 października 1996 r.
Jubileusz 50-lecia, wręczenie szkole trzeciego sztandaru z napisem Technikum Kolejowe im. H.Cegielskiego oraz orłem w koronie.
1 stycznia 1999 r.
Szkoła zostaje szkołą samorządową miasta Poznania.
1 września 2000 r.
Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Komunikacji, utworzenie nowych typów szkół: XXXII Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły Komunikacyjno-Informatycznej.
1 września 2002 r.
Utworzenie szkół nowego typu (po gimnazjum), w tym XXXII Liceum Profilowanego, zmiana nazwy technikum na Technikum Komunikacji.
8 czerwca 2005 r.
Szkołę kończy ostatni rocznik 5-letniego Technikum Kolejowego. Pierwsze roczniki szkół ponadgimnazjalnych zdają "nową maturę".
23 września 2006 r.
Jubileusz 60-lecia szkoły. III zjazd absolwentów. Wręczenie nowego sztandaru.