loader image

Historia

21 września 1946 r.

Założenie szkoły w Kutnie, powstaje Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, uruchomiono dwie klasy pierwsze 3-letniego gimnazjum, szkoła podlega Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego w Łodzi.

1 września 1948 r.

Gimnazjum Mechaniczne przekształcono w 3-letnie Liceum Mechaniczne I stopnia, zmiana nazwy na Państwowe Liceum Mechaniczne.

18 września 1949 r.

Wręczenie pierwszego sztandaru szkoły z napisem PLM Kutno

27 czerwca 1949 r.

Szkołę kończą pierwsi absolwenci z tytułem rzemieślnika. Łącznie w latach 1949-1951 szkołę ukończyło 166 absolwentów 3-letniego gimnazjum, a później Liceum Mechanicznego.

1 września 1951 r.

Zmiana nazwy szkoły na Technikum Mechaniczno-Odlewnicze. Utworzono klasy 4-letniego technikum o kierunkach: mechaniczny, spawalniczy i odlewniczy.

27 maja 1952 r.

Pierwsza matura. Przez 8 lat istnienia szkoły w Kutnie ukończyło ją 162 absolwentów z tytułem technik mechanik.

1 września 1952 r.

Przejęcie szkoły przez Ministerstwo Kolei, uruchomienie pierwszych specjalności kolejowych (od 01.09.1953 r.).

1 września 1954 r.

Przeniesienie szkoły do Poznania, do gmachu przy ul. Fredry 13. Zmiana nazwy szkoły na Technikum Kolejowe. W szkole uczy się 439 uczniów w 12 oddziałach.

6 października 1954 r.

Utworzono wydział dla pracujących, który istniał do 1981 r. Ukończyło go 904 absolwentów

13 września 1959 r.

Wręczenie drugiego sztandaru szkoły z logo szkoły i napisem Technikum Kolejowe M.K.

1 września 1957 r.

Podporządkowanie szkoły Ministerstwu Komunikacji, szkoła prowadzi tylko specjalności kolejowe 4 i 5-letniego technikum.

27 stycznia 1976 r.

Szkoła otrzymuje Odznakę Honorową miasta Poznania, a dwa lata później (22.03.1978) Medal Komisji Edukacji Narodowej

8 października 1980 r.

Zebranie założycielskie NSZZ "Solidarność", w szkole zawieszone zostają krzyże, po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) szkoła zostaje zmilitaryzowana.

23 lutego 1985 r.

Nadanie szkole imienia Hipolita Cegielskiego. I zjazd absolwentów. Szkole przyznano odznakę "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".

1 września 1988 r.

Organem prowadzącym szkołę zostaje Dyrekcja Generalna PKP.

30 listopada 1989 r.

Powstaje Klub szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, zrzeszający obecnie 10 szkół z całej Polski.

1 września 1992 r.

Do szkoły włączone zostaje Medyczne Studium Zawodowe PKP, mieszczące się przy ul. Czajczej 14. Ostatni rocznik kończy naukę 24.06.1993 r.

6 maja 1992 r.

Przeniesienie internatu z IV i V piętra budynku szkoły do budynku przy ul Czajczej 14.

1 września 1993 r.

Organem prowadzącym szkołę zostaje Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

15 września 1994 r.

Otwarcie szkolnej sali gimnastycznej przy ul. Czajczej 14.

5 października 1996 r.

Jubileusz 50-lecia, wręczenie szkole trzeciego sztandaru z napisem Technikum Kolejowe im. H.Cegielskiego oraz orłem w koronie.

1 stycznia 1999 r.

Szkoła zostaje szkołą samorządową miasta Poznania.

1 września 2000 r.

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Komunikacji, utworzenie nowych typów szkół: XXXII Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły Komunikacyjno-Informatycznej.

1 września 2002 r.

Utworzenie szkół nowego typu (po gimnazjum), w tym XXXII Liceum Profilowanego, zmiana nazwy technikum na Technikum Komunikacji.

8 czerwca 2005 r.

Szkołę kończy ostatni rocznik 5-letniego Technikum Kolejowego. Pierwsze roczniki szkół ponadgimnazjalnych zdają "nową maturę".

23 września 2006 r.

Jubileusz 60-lecia szkoły. III zjazd absolwentów. Wręczenie nowego sztandaru.

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content