loader image

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Technik elektroenergetyk transportu szynowego


Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Dodatkowy język: Język niemiecki

Przedmioty punktowane: Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

 

Testy poziomujące z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich uczniów klas pierwszych odbędą się na spotkaniach z wychowawcami.

 

Przedmioty rozszerzone

matematyka, fizyka

Zdobywane kwalifikacje

  • TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających i trakcji elektrycznej
  • TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
  • Maszynista pojazdu trakcyjnego – po zdobyciu licencji zewnętrznej

Informacje o zawodzie

Celem pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz sieciach zasilających, trakcyjnych i urządzeń na podstacjach trakcyjnych.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szyno­wego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,
  • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego,
  • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
  • wykonywania napraw środków transportu szynowego,
  • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i zasilających oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego i środków transportu szynowego.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane to jest ze stałym rozwojem przemysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację, unowocześnianiem urządzeń zasilających przystosowywanych do zasilania pojazdów dużej prędkości jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej nie występuje w skali całej aglomeracji poznańskiej.

Potrzeba kształcenia w  zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje zapotrzebowanie w najbliższych latach na maszynistów na poziomie 5 tysięcy pracowników. Stąd Koleje Wielkopolskie, PKP Intercity, PKP Cargo, PKP Energetyka skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne zawodzie elektroenergetyk transportu szynowego.

Patronat

Koleje Wielkopolskie

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content