TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO

TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO

TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO

 

Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania Dodatkowy język: Język hiszpański/Język niemiecki/Język rosyjski Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty rozszerzone

matematyka, geografia

Zdobywane kwalifikacje

  • TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
  • TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

Informacje o zawodzie

Technik budownictwa kolejowego organizuje i koordynuje robotami związanymi z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz mostów kolejowych, przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych, ocenia stan techniczny dróg i mostów kolejowych, prowadzi dokumentację budowy, dba o bezpieczeństwo  ruchu  kolejowego, sporządza kosztorysy kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe. Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • organizowania i koordynowania robotami związanymi z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych
  • oceny stanu technicznego dróg i mostów kolejowych;
  • podejmowania działań  zapewniających  bezpieczeństwo  ruchu  kolejowego  w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;
  • prowadzenia dokumentacji budowy;
  • wykonywania obliczeń elementów konstrukcyjnych kolejowych i badania laboratoryjnie materiałów;
  • określania właściwości  gruntów  i  ich  zastosowania  do  budowy  dróg  i  mostów kolejowych;
  • wykonywania kosztorysów prac;
  • sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowania dokumentacji przetargowej.

Gwarancja pracy

Zgodnie z koncepcją rozwoju budownictwa kolejowego w Polsce zakładającą zdobywanie i utrzymanie zaufania klientów i pasażerów, poprawę jakości usług, wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury i technologii informatycznych istnieje potrzeba odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Problemem jest obecnie tzw. „luka pokoleniowa”, czyli przewaga pracowników starszych. Konieczna jest zatem potrzeba szkolenia nowych kadr między innymi techników budownictwa kolejowego, którzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach budowlanych, specjalizujących się w budowie i remontach nawierzchni kolejowej i obiektów inżynierskich oraz w Zakładach Linii Kolejowych PKP PLK S.A., przy utrzymaniu infrastruktury kolejowej.