REKRUTACJA KROK PO KROKU

 KROK 1.

14 maja 2018r. (poniedziałek) – 30 maja 2018r. (środa) godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2018.

Na stronie internetowej naboru do szkoły ponadgimnazjalnej dostępnej pod linkiem będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji. Poprzez serwis internetowy należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukować go i podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, dla którego Technikum Komunikacji lub XXXII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa poniższe dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2018 (link do strony)
  • kwestionariusz szkolny, który można wypełnić tylko online pod linkiem i pobrać plik PDF,
  • rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 30 maja 2018 r. Oświadczenie (pod linkiem) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w pokoju nr 10  (I piętro, pokój pedagoga i psychologa szkolnego) w godzinach: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 13:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 12:30 – 15:30.

W szkole drugiego i trzeciego wyboru kandydat nie musi składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana szkoła nie bierze udziału w poznańskim elektronicznym naborze.

UWAGA! Kandydaci chcący uczyć się w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego, automatyk sterowania ruchem kolejowym lub technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, powinni posiadać pierwszą kategoria zdrowia.

 

KROK 2.

 

Od 15 czerwca (piątek) do 19 czerwca 2018r. (wtorek) godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

 

KROK 3.

 

od 22 czerwca 2018r. (piątek) do 25 czerwca 2018r. (poniedziałek) godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum)

W tym terminie kandydat dostarcza również 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

W dniu 22.06. (piątek) lub 25.06. (poniedziałek) w godzinach 8.00-15.00 odbędą się testy językowe (język angielski obowiązkowy dla wszystkich i język niemiecki dla tych, którzy się go uczyli) w celu ustalenia odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, testy odbędą się w dniu ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych, czyli 11.07.2018r., w godz. 10:00 – 15:00.

Jeżeli uczeń nie napisze testu, to zostanie odgórnie przydzielony do grupy językowej. Osoby, które z przyczyn losowych będą w tych dniach nieobecne, proszone są o kontakt  ze szkołą (sekretariat)  do dnia 20 lipca 2018r. w celu napisania testu.

do 26 czerwca 2018r. (wtorek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

KROK 4.

 

11 lipca 2018r. (środa) godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Dla uczniów z II i III wyboru, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły, w godz. 10.00 – 15.00, odbędą się testy językowe.

W dniach 11 i 12 lipca 2018r. wydawane będą skierowania na badania lekarskie do Poradni Medycyny Pracy w Poznaniu, dla kandydatów zakwalifikowanych, chcących pobierać naukę w technikum. Jest to warunek niezbędny do podjęcia nauki w szkole.

 

KROK 5.

 

do 19 lipca 2018r. (czwartek) godz. 12.00

Kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej).

Kandydaci dostarczają również karty zdrowia otrzymane w gimnazjum; ponadto – kandydaci do Technikum Komunikacji dostarczają zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w konkretnym zawodzie.

 

KROK 6.

 

20 lipca 2018r. (piątek) godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli szkoła nie dokona naboru do XXXII Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Komunikacji, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca wg poniższego harmonogramu:

1 sierpnia (środa) do 3 sierpnia (piątek) 2018r. godz.15.00 – złożenie następujących dokumentów:

-     wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z systemu NABÓR 2018,

-          kwestionariusza szkolnego,

-          opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, potwierdzającej problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,

-          dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów różnicujących – Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

do 9 sierpnia 2018r. (czwartek) - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów różnicujących

24 sierpnia 2018r. godz. 10.00 (piątek) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 sierpnia (czwartek) oraz 27 sierpnia (poniedziałek) 2018r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 30 sierpnia 2018r. (czwartek), do godz. 12.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej), w przypadku technikum – również zaświadczenia lekarskiego, wypisanego przez lekarza medycyny pracy, o braku przeciwwskazań do nauki w konkretnym zawodzie

31 sierpnia 2018r. (piątek), godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Drzwi otwarte 2018

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego zaprasza serdecznie na

drzwi otwarte.

Spotkania z naszymi nauczycielami i uczniami odbędą się w następujących terminach:

  Budynek Technikum,
ul. Fredry 13
Budynek Liceum,
ul. Bukowska 53
14 kwietnia 9 – 11 9 – 11
24 kwietnia 10 – 12
po uprzednim zgłoszeniu
17 - 19
10 maja 17 - 19 10 – 12
po uprzednim zgłoszeniu

Drzwi otwarte 24 kwietnia w Technikum i 10 maja w Liceum Ogólnokształcącym odbywać się będą podczas normalnych zajęć lekcyjnych. Uczestnictwo wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Ilość miejsc ograniczona. 

Proponowane przez naszą szkołę kierunki kształcenia znajdziesz w zakładce
„Profile na rok 2018/2019”.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziesz w zakładce „Rekrutacja krok po kroku”

Podręczniki dla klas I

W załączniku znajduje się lista podręczników dla klas I obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.

„Szacun dla Zawodowców”

To już II edycja programu „Szacun dla Zawodowców” w Poznaniu.

Celem całej akcji i imprezy ARENA ZAWODÓW jest szerzenie świadomości, iż to właśnie wykształcenie zawodowe i techniczne ułatwia start na rynku pracy.

Szkolnictwo zawodowe na wysokim poziomie, sprawnie współpracujące z biznesem w zakresie praktyk i rynku pracy, jakie oferuje nasze miasto, to oferta warta poznania.

 

 

Przydatne linki:

http://zawodowcy.poznan.pl/

https://www.facebook.com/Szacun-dla-zawodowc%C3%B3w-561801287334315/

https://www.youtube.com/channel/UC4QwImEalXX0KpYzJjK2BEw

© 2013 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego | Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Fredry 13, 61-701 Poznań, tel. 61 852 06 42, fax 61 851 01 19 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. | NIP: 778-13-82-559 | REGON: 639801521